Напрямки наукової діяльності

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Тема кафедрального дослідження:
                                   «Історико-регіональні аспекти історії України»
Індивідуальні теми досліджень:
Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор – «Православне духовенство Київської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст.»
Рогожа Марія Миколаївна,кандидат історичних наук, доцент«Історіографія історії українського села»
Чорномаз Богдан Данилович, кандидат історичних наук, доцент – «Національно-визвольні рухи на Уманщині у другій половині ХХ ст.»
Дудник Олена Володимирівна,кандидат історичних наук, доцент«Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 – 1920 рр.)»
Скус Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент – «Трансформація конфесійних осередків Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.»
Кунецька Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент – «Священицькі родини Уманщини (XIX – початок XX ст.)»
Лісовська Ольга Василівна, кандидат історичних наук, доцент – «Становлення та розвиток історичного краєзнавства на Уманщині»
Кукуруза Антоніна Василівна, викладач «Духовна освіта в Київській губернії ХІХ – початку ХХ ст.»
Кулик Ірина В’ячеславівна, викладач – «Єврейське населення Уманщини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.»
Тацієнко Наталія Леонідівна, викладач – «Селянство Правобережної України в імперський період 1793–1917 рр. (На матеріалах Уманського повіту)»
Тацієнко Віталій Сергійович, викладач – «Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.»
Янчук Михайло Михайлович, викладач – «Шкільництво Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.»

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
 
Тема кафедрального дослідження:
 «Східна Європа в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси»
Індивідуальні теми досліджень:
Біляєва Світлана Олександрівна, доктор істоhbчних наук, професор - "Північне Причорномор'я у контактах цивілізацій"
Кривошея Ігор Іванович, завідувач кафедри, кандидат історичних наук, профессор - «Магнатерія Правобережної України наприкінці XVIII – початку XX ст.»
Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, профессор –«Аграрна історія кінця ХІХ – початку ХХ ст.»
Сокирська Влада Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент «Міжнародні відносини у 20-х рр. ХХ ст.»
Гордієнко Вячеслав Володимирович, кандидат історичних наук, доцент – «Соціальна сфера в УРСР в післявоєнний період»
Скрипник Олена Миколаївна, кандидат історичнихз наук, старший викладач «Хімізація сільського господарства СРСР в 1950 – 1980-ті рр.»
Барвінок Ольга Володимирівна,кандидат історичних наук, викладач – «Дворянське самоврядування на Поділлі в імперську добу»
Діденко Катерина Володимирівна, викладач – «Створення та діяльність органів соціального захисту науковців у міжвоєнний період»
Устенко Альона Анатоліїівна, викладач – «Соціально-класова структура радянського суспільства 20 – 30-х рр. ХХ ст.»

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
 
Тема кафедрального дослідження:
 «Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства»
Індивідуальні теми досліджень:
Карасевич Анатолій Олександрович, завідувач кафедри, кандидат філософських наук, профессор – «Політичні портрети: цивілізаційна версія»
Запорожець Микола Олексійович, кандидат філософських наук, доцент – «Історія філософії»
Фицик Ігор Дмитрович, кандидат філософських наук, доцент – «Соціоментальна історія шляхти Правобережної України  (1793–1863рр.)»
Мартиненко Лариса Броніславівна, кандидат філософських наук, доцент – «Канонічна форма в іконописі: проблеми етики та естетики»
Фуркало Володимир Ісакович, кандидат філософських наук, доцент – «Методи трансформації сучасного українського суспільства»
Фуркало Вікторія Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент – «Філософія релігії. Історичні трансформації хасидизму: філософський аналіз проблеми»
Шачковська Любов Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент – «Політичні партії, партійні системи, виборчі системи»
Бондар Світлана Станіславівна, кандидат політичних наук, доцент – «Проблеми політичної культури в сучасному українському суспільстві»
Балановський Ярослав Михайлович, кандидат політичних наук, доцент – «Проблеми створення та функціонування політичних коаліцій в умовах плюралістичної демократії»
Кожушко Тетяна Валеріївна, викладач – «Релігійний досвід в перспективі трансперсональної психології»
Максимчук Олена Вікторівна, викладач – «Структурні фактори  та  соціальні наслідки деколективізації українського села»
Олєйнічук Олексій Миколайович, викладач – «Кримінальна відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій та інших установлених законом виплат»
Родік Тетяна Петрівна, викладач – «Адміністративно–правове регулювання діяльності дендрологічних парків України».
Цимбал Вадим Олександрович, кандидат юридичних наук, ст.викладач - "Правова держава і громадянське суспільство"
Цімоха Ростислав Русланович, викладач - "Створення та діяльність Постійного представництва уряду УРСР при уряді СРСР (1921-1991 рр.)"
Коваль Дарія Сергіївна
, викладач - "Цивільне судочинство".
 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Тема кафедрального дослідження:
«Соціокультурний простір України ранньомодерної та модерної доби».
Індивідуальні теми досліджень:
Кривошея Ірина Іванівна, завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент – «Неурядова старшина Української козацької держави (середина ХVІІ – 80-ті роки ХVІІІ ст.)»
Горохівський Петро Іванович,кандидат історичних наук, доцент – «Методика використання історико-краєзнавчого матеріалу в середній та вищій школі»
Голобородько Валентина Михайлівна,кандидат історичних наук, доцент – «Українське мистецтво модерної доби»
Гордієнко Галина Миколаївна,кандидат історичних наук –  «Культура і духовне життя в Україні у роки Другої світової війни»
Возна Зоя Олександрівна,кандидат педагогічних наук, старший викладач – «Методика проектної діяльності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів»
Чучалін Олександр Петрович,викладач – «Соціально-економічні аспекти наступу радянської влади на Православну церкву 1918–1939 рр.»
Куценко Сергій Юрійович, викладач - "Становлення та розвиток Інтернет-ресурсів музеїв України"