joomla
Ukrainian English German Polish Russian

Віртуальний тур

tUDPU

50

Кафедра історії культури та методики навчання гуманітарних дисциплін

Кафедра створена у 2014 році. У її складі 6 викладачів (1 доктор історичних наук, 2 кандидата історичних наук, 1 кандидат педагогічних наук та 2 старших викладачі).

Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Кривошея Ірина Іванівна.

 DSC7071
Склад кафедри:

 1. Кривошея Ірина Іванівна - зав. кафедри, доктор історичних наук, професор
 2. Гордієнко Галина Миколаївна -  кандидат історичних наук, доцент
 3. Голобородько Валентина Михайлівна - кандидат історичних наук, доцент
 4. Возна Зоя Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 5. Чучалін Олександр Петрович –  старший викладач
 6. Куценко Сергій Юрійович - старший викладач.

  Навчально-допоміжний сектор
Шевченко Ліна Олександрівна – старший лаборант кафедри


Кафедра історії культури та методик навчання гуманітарних дисциплін забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1.     Історія української культури
  2.    Основи християнської етики
  3.    Історія культури зарубіжних країн
  4.    Історія та культура українського козацтва
  5.    Історія світової культури
  6.    Теорія та методика суспільно-політичних дисциплін
  7.    Теорія та методика навчання історії
  8.    Теорія та методика навчання суспільствознавства
  9. Шкільний курс всесвітньої історії та методика викладання
  10. Шкільний курс «Основи правознавства» з методикою викладання
  11. Шкільний курс історії України та методики викладання
  12. Шкільний курс «Рідний край» та методика викладання
  13. Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі
  14. Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій
План науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації
План видавничої діяльності кафедри


Наукові здобутки та результати досліджень знаходять відображення у різнопланових публікаціях. До найвагоміших публікацій належать наступні.

1. Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.): монографія. – Видавець Пшонківський О. В., 2016. – Т. 1. – 530 с.
2. Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.): довідник. – Видавець Пшонківський О. В., 2016. – Т. 2. – 730 с.
3. Історія і культура українського козацтва і його світових аналогів: навчальний посібник /Укладач Ір. І. Кривошея. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 134 с.
Znachkovоe Partnership of Hetmanate in the 18th Century: Social Portrait of the Community = Значковое товарищество Гетманщины XVIII в.: социальный портрет сообщества / Irina I. Kryvosheia // Journal of International Network Center for Fundamental and Applied Research, 2015. Vol. (5), Is. 3. – Р. 123–136. (Індексується в OAJI та інших) DOI: 10.13187/jincfar.2015.5.123 (Impact Factor: 0.227)
4. Неурядова старшина Гетьманщини XVІI–XVІII ст. у сучасній українській історіографії / І. І. Кривошея // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2015. – Вип. 52. – C. 81–87.
5. Персональний склад неурядової старшини Гетьманщини: проблема стабільності на прикладі значкового товариства в 30-х роках XVIII ст. / І. І. Кривошея // Сумська старовина – 2015. – №1. – С. 28–35.
6. Товариство сотні в XVII–XVIIІ ст.: проблеми дослідження / І. І. Кривошея // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 100. – С. 6–11.
7. Інформативні можливості реєстру позики до військового скарбу 1743 р. для вивчення історії неурядової старшини Гетьманщини / І. І. Кривошея // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 101 (№10). – С. 10–14.
8. Основні службові обов'язки значного товариства військового Гетьманщини в XVII ст. / І. І. Кривошея // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 43 – С. 31–35.
9. Основні функції бунчукового товариства Гетьманщини (XVIII ст.) / І. І. Кривошея // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. І. – С. 53–58.
10. Кривошея І. Значне товариство військове Ніжинського полку на етапі переходу до сталих чинів неурядової старшини (кінець XVII – перша чверть XVIII ст.) // Сіверянський літопис. – 2015. – № 5 (125). – С. 3–9.
11. Кривошея, І. Основні функції бунчукового товариства Гетьманщини (XVIII ст.) / І. І. Кривошея // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. І. – С. 53–58.
12. Компути 20-х років XVIII ст. як джерело історії бунчукового товариства / І. І. Кривошея // Воєнно-історичний вісник. – 2015. – №1 (15). – С. 5–9. 2015
13. Мілітарна мандрівка: бунчукове товариство в Сулацькому поході (1725–1727) в дзеркалі щоденника генерального підскарбія Якова Марковича / І. І. Кривошея // Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom VIIІ. „Migracje. Podróże w dziejach". Monografia oparta o materiały z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 26–28 lipca 2014 / pod redakcją Macieja Franza, Karolia Kościelniaka, Zbigniewa Pilarczyka. – Toruń: Wydawnictwо Adamа Marszałekа, 2015. – S.180–198.
14. Польський інститут «товаришів хоругв» і запорозька традиція другої половини XVI – першої половини XVII століть як чинники формування неурядової старшини козацької держави / І. І. Кривошея // Studia historyczno–wojskowe. Tom V. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego / pod redakcją M. Nagielskiego, K. Bobiatyńskiego i P.Gawrona. – Zabrze –Tarnowskie Gory, 2015. – S.11–20
15. Кривошея І. Неурядова старшина в дипломатичних місіях другої половини XVII ст. // Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка (16 жовтня 2015 р., м. Київ) / упорядник Є.М. Луняк ; Музей гетьманства. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С.71-86.
16. Кривошея І.І. Бунчукове товариство Гетьманщини в першій половині XVIII cт.: статус і чисельність //Козацькі старожитності Лівобережжя Дніпра ХV-XVIII століть : зб. матер. І Міжрег. археолог. чит. (Охтирка, 19-20 жовтня 2015 р.) / ред. колегія: В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов, І. І. Кривошея та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – С.36–43.
17. Кривошея І.І. Військове товариство на останньому етапі існування Української козацької держави (друга половина ХУІІІ ст.) / І.І. Кривошея // Уманська старовина : Науковий журнал. – Умань – 2016. – Вип. 1. – С.20-25.
18. Гордієнко Г.М. Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посіб. / В.В. Гордієнко, Г.М. Гордієнко, І.І. Кривошея, О.О. Салата – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 719 с. (41,73:4=10,4 д.а.) (рекомендовано МОН України (лист № 1/1- 3262 від 11.03.2014 р.)
19. Гордієнко Г. М. Історія української культури: навч. посібник / Г. М. Гордієнко; МОН України, Уманський держ. пед. ун-тет ім. П. Г. Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015 – 308 с.
20. Освіта і культура в Україні в умовах нацистської окупації / Г. М. Гордієнко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 92 (1). – С. 47–52.
21. Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі / Г. М. Гордієнко // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Видавництво «Грані», 2015. – № 3 (119). – С. 146-151.
22. Сміхова стихія народної культури Давньої Русі / Г. М. Гордієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 83-87.
23. Нові релігійні рухи в Україні / Г. М. Гордієнко // Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / редкол.: О. П. Чучалін (гол. ред.) – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 49–57.
24. Гордієнко Г. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе / В. Гордієнко, Г. Гордієнко // Емінак. – 2016. – № 1(13). – С. 38-44
25. Гордієнко Г.М. Юридичне врегулювання соціального захисту інвалідів Вітчизняної війни (1942-1948 рр.) / Г.М. Гордієнко // Уманська старовина : Науковий журнал. – Умань – 2016. – Вип. 1. – С. 5-10
26. Гордієнко Г.М. Проблема інвалідів війни у радянській дійсності: типи історіографічного дискурсу / В.В. Гордієнко, Г.М. Гордієнко // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань – 2016. – Вип. 2. – С. 5-10
27. Християнська духовність як фактор морального вдосконалення особистості / В. М. Голобородько // Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11 листопада 2014 року / Ред. кол.: О. П. Чучалін (гол. ред.) та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 39 – 48.
28. Духовність особистості та фактори її формування / В. М. Голобородько // Актуальні дослідження суспільних наук: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 24 березня 2016 року. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – С. 33-39
29. Людина і світ з методикою викладання: державний екзамен: методичний посібник для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання / укладач З.О. Возна. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 148 с.
30. Щоденник педагогічної практики: для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання / укладач З.О. Возна. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 64 с.
31. Возна З. О. Шкільний курс правознавства з методикою навчання: навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання / уклад. З. О. Возна. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 182 с.
32. Возна З. О. Теорія та методика навчання суспільствознавства : навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання / уклад. З. О. Возна. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 221 с.
33. Християнська культура у змісті суспільствознавчої освіти учнів загальноосвітніх шкіл/ З.О. Возна// Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11 листопада 2014 року / Ред. кол.: О. П. Чучалін (гол. ред.) та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 26 – 38.
34. Возна З. О. Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін. – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.– 2016.– № 3 (54). – С. 237-242
35. Возна З. О. До питання про організацію проектних уроків у навчанні предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» / З. О. Возна // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань – 2016. – Вип. 1. – С. 111-117
36. Християнські цінності української родини: традиції і сучасність / О.П. Чучалін // Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11 листопада 2014 року / Ред. кол. О.П. Чучалін (гол. ред.) та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 97 – 102.
37. Пам'яті великого українця – Блаженнійшого митрополита Володимира (Сабодана) / О.П. Чучалін // Актуальні проблеми суспільних дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2015 року / Ред. кол. Л.Г. Лисенко (гол. ред.) та ін. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – С. 136 – 143.
38. Сучасний статус Української Православної Церкви / О.П. Чучалін // Державний устрій: особливості трансформації: матеріали Всеукраїнської круглого столу 23 квітня 2015 року / Ред. кол. Л.Г. Лисенко (гол. ред.) та ін. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – С. 228 – 234.
39. Чучалін О.П. Вилучення церковних цінностей та церковно-монастирського майна в Україні (1921-1922 рр.) / О.П. Чучалін // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань – 2016. – Вип. 1. – С. 40-47
40. Куценко С.Ю. Особливості організації рекламно-інформаційної діяльності музею в соціальних мережах / С.Ю. Куценко // Двадцяті Сумцовські читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», 18 квітня 2016 р. – Х.: Майдан, 2016. – С. 45-52


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Notice: Undefined index: art-baner-jpg in /var/www/html/history/templates/faculty_of_history_udpu/html/modules.php on line 36 Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /var/www/html/history/templates/faculty_of_history_udpu/html/modules.php on line 36