joomla
Ukrainian English German Polish Russian
50

Кафедра історії України

Кафедра створена у 2005 році (наказ №199 від 15.07.2005 року). У її складі 14 викладачів, з них 12 штатних (1 професор, 8 кандидатів історичних наук, 7 доцентів та 4 викладачі), 2 сумісники (2 доктори історичних наук, професори). При кафедрі діє аспірантура (спеціальність 07.00.01 – історія України), у якій вчений ступінь здобувають 7 викладачів університету.

В.о. завідувача кафедри доктор історичних наук, професор Кузнець Тетяна Володимирівна.  

1

 Склад кафедри
1. Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор
2. Рогожа Марія Миколаїівна - кандидат історичних наук, доцент
3. Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, професор
4. Дудник Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
5. Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент
6. Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
7. Чорномаз Богдан Данилович – кандидат історичних наук, доцент
8. Кукуруза Антоніна Василівна – викладач
9. Янчук Михайло Михайлович – викладач
10. Тацієнко Віталій Сергійович - ст. викладач

Навчально-допоміжний сектор
Дідур Юлія Миколаївна – лаборант кафедри
Даниленко Наталія Володимирівна - лаборант науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини»
Стецько Мирослава Василівна – старший лаборант.

DSC 8067

Кафедра історії України забезпечує викладання наступних дисциплін:
1.    Архівознавство
2.    Генеалогія
3.    Джерелознавство історії України
4.    Етнографія України
5.    Історична географія України
6.    Історичне краєзнавство
7.    Історіографія історії України
8.    Історія держави і права України
9.    Історія рідного краю
10. Історія та культура України
11.Історія України
12.Історія української державності
13.Історія української діаспори
14.Магістерський семінар
15.Методологія історії ХХ століття
16.Основи історичного музеєзнавства
17.Охорона та збереження пам'яток історії та культури
18.Сучасна українська історіографія

Загальне академічне навантаження по кафедрі складає 5626 годин. З усіх навчальних дисциплін видрукувані або навчальні посібники, або навчально-методичні комплекси. Усі дисципліни мають достатнє науково-методичне забезпечення, підготовлене викладачами кафедри і передане до наукової бібліотеки університету.
 Кафедральною темою наукових досліджень є: «Історико-регіональні аспекти історії України». У рамках локальної історії захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. Головними науковими напрямами, над якими працюють викладачі, є: 

- історичний розвиток Правобережної України від найдавніших часів до сьогодення;
- тенденції і особливості розвитку історичної науки (історіографія);
- історичне краєзнавство Уманщини.
В рамках кафедральної теми виконуються шість дисертаційних досліджень:
-              Кукуруза Антоніна Василівна «Духовна освіта в Київській губернії ХІХ – початку ХХ ст.».
-                      Кулик Ірина В’ячеславівна «Єврейське населення Уманщини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.».
-                      Тацієнко Наталія Леонідівна «Селянство Правобережної України в імперський період 1793–1917 рр. (На матеріалах Уманського повіту)».
-                      Тацієнко Віталій Сергійович «Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.».
-                      Янчук Михайло Михайлович «Шкільництво Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.».
-                      Ярцун Юлія Олександрівна «Повсякденне життя шляхти Київської губернії (1796–1863 рр.)».

Наукові здобутки та результати досліджень знаходять відображення у різнопланових публікаціях. До найвагоміших публікацій належать наступні.  

І. Монографії:
1. Кузнець Т.В. Православне духовенство Уманщини ХІХ – початку ХХ століття. Монографія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 607 с.
2. Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення в південних повітах Київщини в революційну добу (березень 1917 – 1920 рр.) - Умань: СПД Сочінський, 2008.–248 с.
3. Скус О.В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 рр. Монографія. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 265 с.
4. Лісовська О.В. Українське село в 60-х – в першій половині 80-х ХХ ст. (стан матеріально-технічної бази) - Умань, 2010. – 220 с.
5. Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. Християнська Церква в Умані кінця ХVІІІ – початку ХХ століття. Монографія / Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012 – 148 с.
6. Семенчук О.О. Священицькі родини Уманщини (XIX – початок XX ст.) / О.О. Семенчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 240с.
7. Усна історія Уманщини: сільська школа: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –368 с.
8. Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 154 с.
9. Усна історія Уманщини: діти війни-літописці: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –100 с.
10. Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села. / За ред. Кузнець Т. В. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 130 с.
11. Чорномаз Б. Д. Нарис історії села Стегніківці: публіцистика / Б. Д. Чорномаз. – К.: Талком, 2015. – 235 с.

ІІ. Навчальні посібники:

1. Кузнець Т.В. Історія України від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. /Т.В. Кузнець. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 294 с. (з грифом МОНМС).
2. Кузнець Т.В. Історія України ХІХ ст. Навч. посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2012. – 315 с. (з грифом МОНМС).
3. Державний екзамен з історії України та методики її викладання: довідник / ред. кол. Кузнець Т.В., Рогожа М.М., Скус О.В., Кривошея І.І., Дудник О.В. – Умань: Візаві, 2013. – 385 с. (з грифом МОНМС).
4. Дудник О.В. Історія держави і права України (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни). – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 230 с. (з грифом МОНМС).
5. Історія України ХХ століття: навч. посіб. для студентів історичного факультету / укл.: М.М. Рогожа, В.С. Тацієнко – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 354 с.
6. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт для студентів заочної та дистанційної форм навчання / З.В. Священко, О.О. Кунецька. – Умань. – ВПЦ «Візаві», 2014. – 72 с.
7. Студентські наукові роботи з історії: методичні рекомендації / Уклад.: І.І. Кривошея, Т.В. Кузнець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 116 с.
8. Дудник О. В. Етнографія України: навч.-метод. пос. – Умань: ФЩП Жовтий О. О., 2016. – 39 с.
9. Кукуруза А. В. Історія рідного краю: Уманщина. Посібник для студентів денної та заочної форми навчання / укл.: А. В. Кукуруза. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 180 с.
10. Рогожа М. М. Джерелознавство історії України: посібн. Для студентів історичного факультету / укл.: М. М. Рогожа. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 94 с.
Планово і системно ведеться робота з обдарованою студентською молоддю. При кафедрі працює проблемна група «Актуальні питання української історії ХІХ –ХХ століть» (керівник – доц. Лісовська О.В.) та три наукові гуртки студентів історичного факультету: «Рік Андрея, митрополита Шептицького (світське ім'я Роман, Олександр, Марія (1895- 1944)» (керівник – доц. Рогожа М.М.), «Сила нескорених. Пам'ять про героїв АТО» (керівник – доц. Скус О.В.), «Актуальні проблеми історії України та її державності» (керівник – доц. Дудник О.В.).

З матеріалами наукових пошуків студенти беруть участь у наукових конференціях різних рівнів. Тільки у 2015/16 н. р. студенти виступили з доповідями з актуальних проблем історії України на 5-ти наукових конференціях та 7 студентів взяли участь в звітній науково-практичній конференції УДПУ імені Павла Тичини.
Кожного року кафедра готує переможців першого туру олімпіади з історії та конкурсу студентських наукових робіт до участі у ІІ Всеукраїнському турі і щорічно здобуває призові місця. Студентка 4-го курсу Перепелюк Ольга виборола ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з історії, що відбувався в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Кафедра історії України співпрацює з іншими науковими інституціями та осередками. Це: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (м.Київ), ДІАЗ «Стара Умань», Уманський краєзнавчий музей, історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського та ін. Надається науково-методична допомога учителям історії шкіл міста та району, краєзнавцям,  молодим дослідникам.

Щорічно на кафедрі виконуються кваліфікаційні роботи студентів історичного факультету. Теми дипломних та магістерських робіт обговорюються на засіданнях кафедри і кожного року пропонуються нові.

У полі зору кафедри перебуває і виховна робота зі студентами. Куратори академічних груп організовують поїздки до Кам’янця-Подільського, в Прикарпаття, до Переяслав-Хмельницького, Вінниці, Львова та його околиць, Києва, Хотина, неодноразово – музеїв міста Києва.

Колектив кафедри має значний науково-теоретичний потенціал, який щорік все більше зреалізовується.

План науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації
Тематика курсових робіт
Тематика магістерських робіт (денне відділення)
Тематика магістерських робіт (заочне відділення)
Тематика дипломних робіт (перепідготовка)

Контактна інформація
Адреса: кімн. 111, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.